RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Święty Jan Paweł II na początku dwudziestego piątego roku swego Pontyfikatu wystosował list apostolski do całego Kościoła pt. „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE” co tłumaczy się Różaniec Najświętszej Maryi Panny. Początków grup Żywego Różańca można doszukiwać się w roku 1836 w mieście Lyon, gdzie zostały one rozpoczęte przez Pauline Jaricot.

Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa. Odmawianie różańca stanowi bardzo wartościowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześcijańskiego misterium, jako prawdziwą ‚pedagogikę świętości’, której podłożem powinno być « Chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy ». (5)

List apostolski jest zebraniem dorobku Kościoła w tematyce różańca oraz dodaje nową „Tajemnicę światła”, która ma spełniać funkcję uzupełniającą „streszczenie Ewangelii”. „To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały.” (19)

 • Co to jest Róża Żywego Różańca?

Członkostwo w Róży polega na codziennym odmawianiu we własnym zakresie jednej przydzielonej tajemnicy różańca. Róża liczy 20 osób – w ten sposób, jeśli każda z osób odmawia jedną tajemnicę, to wszyscy razem jako wspólnota odmawiają każdego dnia cały różaniec.

 • Struktura Żywego Różańca

Każdej róży przewodniczy zelator (zelatorka), która prowadzi listę członków danej róży. Zelator rozdziela tajemnicę członkom grupy. Każda róża w swej nazwie przyjmuje patrona.

 • Jaki sposób odmawiać przydzieloną tajemnicę różańca?

Na cząstkę różańca składa się:

 1. Czynimy Znak Krzyża św.;
 2. zapoznajemy się z intencją w której mamy się modlić: ogólną i ewangelizacyjną;
 3. zapoznajemy się z cząstką różańca, czyli tajemnicą, która nam została przydzielona. Czytamy tekst biblijny związany z daną tajemnicą, możemy również sięgnąć po dodatkowy tekst związany z daną tajemnicą co pogłębi naszą „drogę kontemplacji” i poznania Jezusa Chrystusa;
 4. odmawiamy:
   – 1 x Ojcze nasz;
   – 10 x Zdrowaś Maryjo;
   – 1 x Chwała Ojcu;
 5. modlitwę cząstki różańca kończymy Znakiem Krzyża.
 • Dlaczego zmiana tajemnic Żywego Różańca następuje w niedzielę?

W niedzielnej wspólnocie eucharystycznej jednoczą się wszystkie grupy i ruchy parafialne, stanowią one siłę i jedność oraz „co stanowi o ich głębokiej wspólnocie, niezależnie od właściwej im duchowości, którą mają prawo odróżniać się od innych, zgodnie z rozeznaniem władz kościelnych” (Dies Domini 36).

Zmiana tajemnic to zjednoczenie wszystkich członków Róży Różańcowej oraz zmiana przydzielanej tajemnicy na dany miesiąc.